Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο Κοινότητας Πετρίλου στη θέση ρέμα Λεύκας» στη Τ.Κ Πετρίλου, της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το Π.Δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

……………………………………

  1. Το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Καρδίτσας, δεν γνωμοδότησε μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και επομένως δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας, χωρίς την εν λόγω γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν.4014/2011, ΦΕΚ 209/Α/2011).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο Κοινότητας Πετρίλου στη θέση ρέμα Λέυκας» στη Τ.Κ Πετρίλου, της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εφαρμογή των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Ο φορέας του έργου, ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση.

Α) Είδος και μέγεθος του έργου

Α1) Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της διάβασης του ρέματος Λεύκας καθώς και της κατολίσθησης στο γειτονικό δυτικό πρανές του ρέματος. Η λειτουργική βαθμίδα της οδού κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ είναι AIV «Οδική σύνδεση μικρών οικισμών» και περιλαμβάνει τμήμα της τοπικής ασφαλτοστρωμένης οδού που συνδέει τον οικισμό Χάρις (Κρανιά) με τον οικισμό Βασιλάδων, Χαλκιόπουλου και Ρώσση. Το υπόψη έργο αντιμετωπίζει τα προβλήματα διάβασης της οδού περί τη χιλιομετρική θέση 2+330 έως τη θέση 2+390. Στη θέση του ρέματος Λεύκας η υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση έχει διαβρωθεί στο κατάντη τμήμα ενώ η

στερεοπαροχή του ρέματος συνεχώς διακόπτει τη διάβαση μετά από επεισόδια κατακρήμνισης.

Περαιτέρω στο δυτικό πρανές της οδού (πλησίον διάβασης ρέματος) παρουσιάστηκε κατολισθητικό φαινόμενο με αποτέλεσμα την καθίζηση και αποκοπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της οδού. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο υποέργα, ένα αφορά την αποκατάσταση της διάβασης από το ρέμα Λεύκας και το δεύτερο την αποκατάσταση του επιχώματος που ολίσθησε αποκόπτοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Υποέργο 1: Αποκατάσταση διάβασης ρέματος «Λεύκας»

Προτείνεται να γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης και στην ίδια θέση θα κατασκευαστεί κυβωτοειδής οχετός ορθογωνικής καθαρής διατομής 5,00 m x 3,00 m (πλάτος x ύψος), συνολικού μήκους 7 m με πτερυγότοιχους μεταβλητού ύψους, με συνολική παροχετευτική παροχή 15,00 m3/sec υπερκαλύπτοντας την χειμμαρική παροχή του ρέματος. Ο προσανατολισμός του οχετού θα είναι ακριβώς παράλληλος με την ροή του ρέματος και με κλίση έως 15% προς τα κατάντη για τη διευκόλυνση της στερεομεταφορικής ικανότητας του ρέματος.

Επίσης σην ανάντη δυτική πλευρά του οχετού (εξωθεν πτερυγότοιχου) θα κατασκευαστεί ορθογώνια τσιμεντένια τάφρος από σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 1 m x 1 m x 1 m, πάχους τοιχώματος 20 cm και μήκος 10 m για τη συγκέντρωση των νερών από το μικρορέμα Βασιλάδων.

Τέλος το έργο θα ολοκληρωθεί με τη στεγάνωση των αρμών οριζόντιων και κατακόρυφων, την κατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας, την ασφαλτόστρωση, την κατασκευή των αρμών συστολοδιαστολής στο κατάστρωμα της οδού και την τοποθέτηση των απαραίτητων στηθαίων ασφαλείας εκατέρωθεν του κιβωτοειδούς οχετού.

Υποέργο 2: Αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Λεύκας»

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του τεχνητού επιχώματος που ολίσθησε αποκόπτοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην χθ 2+360 έως τη χθ 2+390. Στην εν λόγω θέση προτείνεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (σαρζανέτ) με προέκταση συρματοπλέγματος (τύπου terramesh) στη βάση του πρανούς ώστε να επιτευχθεί οπλισμός του επιχώματος.

Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί σαρζανέτ ύψους 3 m το οποίο θα εδράζεται επί του υγιή σχηματισμού του ψαμμίτη της φάσης του φλύσχη. Ο τοίχος θα ξεκινά ακριβώς από το τέλος του δυτικού κατάντη πτερυγότοιχου του κιβωτοειδούς οχετού (εσωτερικά αυτού) και για μήκος 30 m ακριβώς παράλληλα με την κοίτη του ρέματος και βάση του ανάντη πρανούς.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί τοίχος από συρματοκιβώτια (σαζανέτ) με προέκταση συρματοπλέγματος (τύπου terrmesh) πληρωμένα με λίθους, μήκους 30,00 m, τοποθετημένα σε τρεις σειρές ύψους 1,00 m η κάθε μια και με εσοχή 0,50 m η καθεμία σειρά συρματοκιβωτίων με την επόμενη σειρά.

Περαιτέρω θα γίνει εκσκαφή του υπολειπόμενου οδοστρώματος και υπόβασης της οδού για την τοποθέτηση στραγγιστηρίων (διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στο ½ αυτών) στο βάθος του ενός μέτρου που θα καθοδηγούν τα υπόγεια νερά κατάντη του τοίχου αντιστήριξης. Τα στραγγιστήρια θα επιχωθούν έως 0,10 m άνωθεν με κοκκώδες υλικό διαμέτρου έως 200 mm. Επιπλέον, για την αποφόρτιση του ανάντη πρανούς θα κατασκευαστούν οπές Φ50 mm ανά 3 m στον υφιστάμενο τοίχο αντιστήριξης της οδού στο ύψος 2,2 m από τη βάση του τοίχου και για μήκος 40 m.

Το τελικό στάδιο θα περιλαμβάνει την επανακατασκευή της οδού με νέο επίχωμα, υπόβαση οδοστρωσίας, ασφαλτικά και διαγράμμισης της.

Αναλυτικότερα, οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη θέση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής.

…………………………………...................................

Απόφαση Περιφέρειας

Έγκριση απόφασης