ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                                                                   Αθήνα,   31 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                         

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών : α) του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μεζήλου) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, β) της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθηρού (Μονή Μπουκοβίτσας) δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, γ) του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας και δ) της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Πετροχωρίου (πρώην Σπυρέλο) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του Ν 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

…………………………………………………………………………………………………

ιζ) Την  υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/1013/22-03-2016 Απόφαση Έγκρισης  του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και τις υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/3942/18-11-2016 και υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 2014-2020/906/01-06-2017 Αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησής του.

 1. Την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61702/2029/3-1-2002, ΦΕΚ70/Β/28-1-2002 με την οποία ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου Δροσάτου(Μεζήλο) Αργιθέας Καρδίτσας κηρύχτηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

……………………………………………………………………………………………..

 1. 15.  Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/477531/343082/4839/701/10-9-2019 Διαβίβαση σχεδίου απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μεζήλου) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας.
  16. 
  Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/477524/343077/4837/703/1.9.2019 Διαβίβαση σχεδίου απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Πετροχωρίου (πρώην Σπυρέλο) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας.», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας.
  17. 
  Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/477528/343081/4838/702/10.9.2019 Διαβίβαση σχεδίου απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις και εκπόνηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών του ιερού του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας
  18. 
  Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/477532/343083/4840/704/10.9.2019 Διαβίβαση σχεδίου απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών της ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθηρού (Μονή Μπουκοβίτσας) δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας.

Αποφασίζουμε

1.  Εγκρίνουμε την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών : α) του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μεζήλου) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, β) της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθηρού (Μονή Μπουκοβίτσας) δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, γ) του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας και δ) της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Πετροχωρίου (πρώην Σπυρέλο) ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε.Φ.Α. Καρδίτσας.
2.  Οι επεμβάσεις που θα εφαρμοσθούν για έχουν σωστικό χαρακτήρα των τοιχογραφιών και είναι οι προτεινόμενες στη σχετική τεχνική έκθεση, ως εξής:

Α.  Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μεζήλου) ανατολικής Αργιθέας:

 • Οπλισμός ζωγραφικής επιφάνειας (facing) με χρήση υφάσματος και

 • συνθετικής ρητίνης.

 • Εφαρμογή περιμετρικών συγκρατήσεων (στεφανώματα) με κονίαμα σε νέες

 • αποκολλήσεις, όπου κριθεί αναγκαίο.

 • Σφράγιση ρωγμών με κονίαμα, όπου κριθεί αναγκαίο.

 

Β.  Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθηρού (Μονή Μπουκοβίτσας) δυτικής Αργιθέας:

 • Οπλισμός ζωγραφικής επιφάνειας (facing) με χρήση υφάσματος και

 • συνθετικής ρητίνης.

 • Εφαρμογή περιμετρικών συγκρατήσεων (στεφανώματα) με κονίαμα σε νέες

 • αποκολλήσεις, όπου κριθεί αναγκαίο.

 • Σφράγιση ρωγμών με κονίαμα, όπου κριθεί αναγκαίο.

 

Γ.  Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς δυτικής Αργιθέας:

 • Οπλισμός ζωγραφικής επιφάνειας (facing) με χρήση υφάσματος και

 • συνθετικής ρητίνης.

 • Εφαρμογή περιμετρικών συγκρατήσεων (στεφανώματα) με κονίαμα σε νέες

 • αποκολλήσεις, όπου κριθεί αναγκαίο.

 • Σφράγιση ρωγμών με κονίαμα, όπου κριθεί αναγκαίο.

 • Εκπόνηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών.

 

Δ.  Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Πετροχωρίου (πρώην Σπυρέλο) ανατολικής Αργιθέας:

 • Οπλισμός ζωγραφικής επιφάνειας (facing) με χρήση υφάσματος και

 • συνθετικής ρητίνης.

 • Εφαρμογή περιμετρικών συγκρατήσεων (στεφανώματα) με κονίαμα σε νέες

 • αποκολλήσεις, όπου κριθεί αναγκαίο.

 • Σφράγιση ρωγμών με κονίαμα, όπου κριθεί αναγκαίο.

 3.  Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεώς τους, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 82.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον κωδικό αριθμό 2014ΣΕ51400000 (π.κ.1960ΣΕΟ1400001) της ΣΑΕ 514-2019 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως περιγράφεται στην σχετική απόφαση χρηματοδότησης.

4.  Η εκτέλεση του υποέργου έχει ημερομηνία έναρξης την υπογραφή της παρούσης απόφασης και λήξη την 31-12-2019

 

5.  Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

 

Εσωτερική διανομή

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη

 

Η απόφαση σε μορφή PDF